facebook googleplus instagram telegram
قیمت 10,500تومان
فروشنده 

شیوه صحیح مصرف داروهای خوراکی
براي حداكثر جذب، بهتر است دارو همراه غذا مصرف نشود، مگر در مورد داروهايي كه مصرف همراه غذا در دستور مصرف آنها ذكر شده باشد.
نكاتي که در مصرف اشكال دارويي خوراكي بايد در نظر داشت

براي به حداقل رساندن تداخل دارو و غذا بايد آن را نيم تا يك ساعت قبل از غذا يا دو ساعت پس از آن مصرف نمود.
مصرف داروها به طور همزمان مي توانند سبب بروز تداخل در اثرات آن ها شود لذا در مصرف همزمان داروها بايد به بروشور آنها مراجعه و با داروساز مشورت نمود.
بايد در نظر داشت شرايط متفاوت جسمي، روحي - رواني، غذاها و نوشيدني‌هاي متفاوت، مصرف سيگار، الكل و ورزش مي تواند در اثربخشي داروها مؤثر باشد.

و سایر موارد...