facebook googleplus instagram telegram
یکی از ارکان اصلی اعتبار بخشی بیمارستان ها، آموزش بیمار می باشد و امروزه آموزش بیمار، توسعه خودمراقبتی، ارتقای سلامت و پیگیری درمان و مراقبت ها از ارکان مهم و مورد توجه در قسمت مراقبت های بالینی در کشورهای مختلف می باشد که با توجه به اهمیت موضوع و تاثیرگذاری آن در ارزیابی کیفیت عملکرد بیمارستان ، گروه آموزشی مدیکال با همکاری جمعی از متخصصین محترم و بهره گیری از منابع علمی به روز، در زمینه آموزش بیمار، محصولات آموزشی شامل راهنمای آموزش بیمار ، راهنمای آموزش پرستار حین بستری- حین ترخیص، مراقبت های پس از ترخیص و ... را تهیه کرده است که می تواند نیازهای بیمارستان ها را به صورت جامع تامین نماید . باید توجه داشت فرایندهای آموزشی به علت حجم بالای مطالب، مسئولیت و کمبود وقت پرسنل و نیز نیازمندی به رعایت اصول آموزشی حوزه سلامت جز با استفاده از مطالب کارشناسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی ممکن نیست. لذا این گروه آمادگی همکاری با تمامی بیمارستان ها و پرسنل محترم در جهت نیل به اهداف متعالی آموزش بیمار و ارتقای کیفیت خدمات و اثر بخشی خدمات را دارد.

گروه آموزشی مدیکال اطلاعات کاملی را نیز در مورد سرفصل های اطلاعات دارو ها ، علائم بیماری ها ، دانش پرستاری و فوریت های پزشکی در سایت جمع آوری و به صورت رایگان در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده است . همچنین بانک اطلاعات پزشکان نیز با آپدیت جدید در دسترس می باشد .