facebook googleplus instagram telegram
قیمت 10,500تومان
فروشنده 

ساعد دو استخوان بنام رادیوس یا زند بالایی و اولنا یا زند پایینی دارد. اگر سر پا بایستیم و دستهای خود را در کنار تنه خود آویزان کنیم بطوریکه کف دست ها به طرف جلو باشد. استخوانی از ساعد که به تنه نزدیک تر است را اولنا و به استخوانی که از تنه دورتر است استخوان رادیوس می‌گویند .شکستگی ساعد ممکن است بصورت شکستگی یکی از استخوان رادیوس یا اولنا بوده و یا ممکن است هر دو استخوان ها شکسته شوند. در هر صورت درمان آن یکسان است.
علائم و نشانه ها
فردی که دچار شکستگی ساعد می‌شود علائم زیر در فرد بروز می‌نماید:
  • ضعف و کرختی انگشتان دست
  • درد شدید در ناحیه
در لحظه شکستگی بیمار صدا و احساس خرد شدن چیزی را در ساعد خود تجربه می‌کند و به دنبال آن نیز اصطکاک دو قطعه شکسته را در بازو به شکل ناراحت کننده‌ای ، توام با درد ذکر می‌کند.
  • عدم حرکت انگشتان دست
  • تورم و کبودی ناحیه شکستگی
  • تغییرشکل و کجی ناشی از شکستگی