facebook googleplus instagram telegram
قیمت 10,500تومان
فروشنده 

مصرف صحیح داروها (ایمنی دارو)
یکی از مهم ترین روش های درمانی در بیماری های مزمن روش دارو درمانی است. داروها وقتی که به درستی استفاده شوند یک شگفتی محسوب می شوند و می توانند باعث بهبود بیماری شده، درد را تخفیف دهند، باعث آهسته شدن مسیر پیشرفت بیماری و نیز بهبود کیفیت زندگی شوند، ولی در صورت استفادۀ نادرست می تواند باعث ایجاد عوارض شود که در ادامه با نکات ضروری مرتبط با مراقبت های دارویی آشنا خواهید شد.
درمان دارویی شایع ترین روش درمانی می باشد. درمان دارویی بسیاری از بیماری ها، وقتی که داروها به درستی استفاده شوند می تواند بسیار موثر باشد. داروها می توانند درد را تخفیف دهند، باعث آهسته شدن مسیر پیشرفت بیماری و نیز بهبود کیفیت زندگی شوند، ولی در صورت استفادۀ نادرست ممکن است باعث ایجاد عوارض شود.
قبل از مصرف هر دارو به توضیحات بروشور دارو در زمینه نحوه مصرف صحیح توجه کنید و با عوارض احتمالی آن آشنا شوید. در صورتی که هنگام مصرف دارو دچار واکنش حساسیتی یا هرگونه عارضه شدید، در مورد قطع یا ادامه ی مصرف داروی خود با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید.
ممکن است پزشک با توجه به بیماری شما برایتان یک یا چند نوع دارو تجویز کند. اگر چند نوع دارو تجویز شد باید برای مصرف آنها در زمان مقرر برنامه ریزی خوبی انجام دهید. همچنین مراقب تداخلات دارویی باشید و در این زمینه با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
طول دوره درمانی را که پزشک توصیه کرده است را کامل کنید. داروها را طبق دستور پزشک و توضیحاتی که دکتر داروساز و کارکنان داروخانه به شما می دهند مصرف کنید.