facebook googleplus instagram telegram
قیمت 10,500تومان
فروشنده 

نکات مهم در مصرف صحیح داروهای تنفسی
داروهاي ضد سرفه: جهت كاهش سرفه و كمك به كنده شدن خلط وصرف می شود.
داروهاي گشاد كننده برونش، برونكو ديلاتورها: جهت تسهیل تنفس تجویز میشود.

چگونگي مصرف داروهاي گشاد كننده برونش، برونكو ديلاتورها 

قبل از هر بار مصرف خوب تكان دهيد.
بيني و گلوي خود را تميز كنيد.
بازدم عميق داشته باشید.
قسمت دهاني را در دهان خود گذاشته و لب هاي خود را دور آن فشار دهيد.
با يك دم عميق و آرام حدود 10 ثانيه دارو را استنشاق كنيد.
براي چند ثانيه نفس خود را نگه داريد.
قسمت دهاني را درآورده و آرام بازدم داشته باشید.
دارو را طبق دستور پزشك مصرف كنيد. (دوز معمول عبارت است از 2 پاف، 4 بار در روز)
اگر بيش از يك نوع داروي استنشاقي تجويز شده است، فاصله مصرف داروها از يك ديگر نبايد كمتر از 3-2 دقيقه باشد.
اگر از يك داروي استنشاقي استروئيدي نيز استفاده مي كنيد، اول از برونكوديلاتور استفاده كنيد، 5 دقيقه صبر كنيد و سپس داروي استنشاقي استروئيدي را مصرف كنيد.