facebook googleplus instagram telegram
قیمت 150,000تومان
فروشنده 

مطالعه حرکت روده کوچک چیست؟
دکتر شما خواسته است که یک مطالعه حرکت روده کوچک انجام دهید. این روش اندازه گیری انقباض (فشار) معده و روده کوچک هنگام خوردن و نوشیدن است. این روش حدود هفت ساعت طول خواهد کشید.

آماده سازی

برای روش استفاده از داروهایی که تحرک و یا عمل روده را تحت تاثیر قرار می‌دهد به مدت پنج روز قبل از عمل ممنوع می باشد.


این داروها عبارتند از:
داروهای ضد افسردگی، و هر گونه داروهای ضد درد و لوموتیل و ...
شما باید فقط مایعات روشن مانند آب سیب و آب شب قبل از عمل بنوشید. خوردن و نوشیدن هر چیزی بعد از شام تا زمان انجام عمل در روز بعد ممنوع است. اگر شما اجابت مزاج کند یا معده کند دارید، دکتر شما ممکن است از شما بخواهد قبل از عمل برای سه تا چهار روز فقط مایعات روشن بنوشید.

محصولات مرتبط