facebook googleplus instagram telegram

دارو های گروه D در بارداری

برای دارو های گروه D در دوران بارداری شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از دارو را اجتناب ناپذیر نماید و در مقابل منافع دارو، خطرات احتمالی آن را نیز پذیرفت.

در جدول زیر لیست داروهای گروه D را در دوران بارداری قابل مشاهده است