facebook googleplus instagram telegram

دارو های گروه C در بارداری

برای دارو های گروه C در دوران بارداری مطالعات در حیوانات نشان داده است که دارو های گروه C روی جنین اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی در مورد انسان در دست نیست؛ با این حال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد؛ یا هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان موجود نیست.

در جدول زیر لیست داروهای گروه C را در دوران بارداری قابل مشاهده است
شروع  قبل 
1 2 3 4 
بعدی  آخر