facebook googleplus instagram telegram

دارو های گروه A در بارداری

برای دارو های گروه A در دوران بارداری مطالعات کافی در زنان حامله انجام شده است و خطری را برای جنین در سه ماهه اول بارداری نشان نداده است، شواهدی از خطر در مورد مصرف این داروها در بقیه دوران حاملگی نیز وجود ندارد. از این رو به داروهای این دسته داروهای مجاز در دوران بارداری نیز اطلاق می شود.

در جدول زیر لیست داروهای گروه A را در دوران بارداری  قابل مشاهده است